Förbundsråd 2013

MBF:s Förbundsråd 2013

Vi hade räknat med cirka 50 deltagare från våra anslutna klubbar. Tråkigt nog blev det bara 17 anmälda varav två anmälda uteblev.

Efter sedvanligt fika och välkomsthälsning av Förbundsordförande Magnus Thele var det dags för Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen.

fbr3_2013

Hon berättade om bland annat syftet med det kommande förbudet mot att tömma toaletter i vattnet.

En stor orsak till förbudet är att stoppa eller minska övergödningen av våra vatten.

Främst urinen bidrar i hög grad till att andelen kväve i vattnen ökar och med den risken för att våra vatten växer igen. Risken är kanske inte så stor just i dag, men ingen vet vad som händer om 50 till 100 år.

Från första april 2015 blir det förbjudet för fritidsbåtar mellan 2,5 till 24 meters längd att tömma sitt toalettavfall i svenska vatten upp till 12Nm. Dessutom skall båtar med fast tank byggas om så att tömning på landstation blir möjlig. De enda undantagen från ombyggnad är K-märkta båtar.

Förbudet mot tömning gäller även Porta Potti och dylikt, dock inte pottor.

Transportstyrelsen kommer att efter detta datum att utöva tillsyn på hamnar men inte på båtar.

Polis och kustbevakning har inte heller möjlighet att kontrollera efterlevnad, annat än om de skulle observera en båt som tömmer sitt avfall.

Överträdelse mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst två år. Men tanken är inte att straffa oss båtägare utan mer få till en attitydförändring där samtliga tömmer i en tömningsanordning i stället för i vattnet.

Sverige är det sista av Östersjöländerna som inför ett förbud.

I Finland till exempel som haft förbud sedan 2005 har attityden blivit mycket mer positiv.

Lina klargjorde definitionen för hamn som måste ha ordnad tömning.

Detta fick nog samtliga närvarande att dra en lättnadens suck då ytterst få om ens någon klubbholme kommer att behöva ha en egen tömning.

Däremot bör alla fasta hamnar alltså även klubbholmar ha en avfallshanteringsplan. Den skall bland annat beskriva var och hur det går att tömma toatankar, var sopor kan lämnas med mera.

De hamnar som har tömningsanordning får ej ta ut avgift för tömningen. Dock får man ta ut en högre hamnavgift för att bestrida kostnaden. Sjömackar och dylikt kan däremot ta ut en avgift för sin service att ha tömning.

Lina rekommenderade båtklubbar att samarbeta för att se till att det finns optimalt med anordningar för tömning.

Det kan ju vara lämpligt att ha en anordning i anslutning till upptagningsplatsen.

Fram till 31 januari finns det möjlighet att söka LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), detta bidrag kan betala upp till 50% av investeringskostnaden.

Ansökan görs till länsstyrelsen i respektive län.

En fråga som ju många båtklubbar har funderat över är vad gäller för klubbholmar, är dessa att räkna som hamnar eller hur bedöms det?

Lina gav ett bra svar på frågan. Det är klubben själv som äger frågan att avgöra vad som behövs.

Det bör dock finnas en avfallsplan på holmen och gärna uppskyltat var närmaste tömningsmöjlighet finns.

Skulle klubben ordna tömning på sin holme gäller fortfarande att den får inte ta ut avgift för tömning dessutom tar föreningen ut hamnavgift för gästande båtar måste det finnas möjlighet för tömning.

Under våren 2014 kommer det att komma mallar för konvetrering i fritidsbåtar både mallar och annan nyttig information. Allt detta kommer att finnas på Transportstyrelsens hemsida. Dessutom kommer det att finnas möjlighet på hemsidan att rapportera om det av någon anledning inte går att tömma i en anläggning.

Det finns även en app med vars hjälp det går att hitta tömningsanläggningar.

Åhörarna hade en hel del frågor till Lina, bland annat vad som kommer att hända med det barlastvatten som fartyg tar med in i Mälaren. Detta vatten gör att det kommer in oönskade kräftdjur med mera. Svaret blev att det är nya mycket strängare regler på gång inte bara för barlastvatten utan även vad det gäller bottenfärger på fartyg. Hon avslutade sitt mycket intressanta framförande med en slogan:

TÖM INTE I SJÖN!

fbr4_2013

Innan vi bröt för lunch fick vi en kort genomgång av Anna Ehn och Sara Hallén från Skärgårdsstiftelsen om havstulpaner och bottentvättar.

De berättade bland annat att det finns en app både till I-Phones och Android där det går att få information om när och var det är risk för angrepp av havstulpaner. Dessa djur kan efter att de förkalkat sig mycket väl följa med in i Mälarens sötvatten, under larvstadiet finns det tydligen ingen risk.

De berättade att får man tulpaner på botten är det tvätt som gäller medan de är i larvstadiet, finns ingen bottentvätt är det borste och scotch-brite som gäller.

En annan variant är att ta upp båten ur vattnet då larven bara lever fyra dygn på land.

Under 2012 kom det nya riktlinjer för spolplattor och bottentvättar för att förhindra att de giftiga bottenfärgerna rinner tillbaka ner i vattnet.

En spolplatta är en ganska stor investering för klubbar som ofta sitter med korta arrendekontrakt på sina slipområden.

Flera kommuner bland annat Nacka har nu börjat erbjuda långa (50 år och mer) arrenden för att en klubb skall kunna klara av den saftiga utgift spolplattan innebär.

Med tanke på miljön har även flera båtklubbar infört förbud mot bottenmålning.

På en fråga om mulltoa eller annat på klubbholmarna berättade de att Skärgårdsstiftelsen har installerat en ny typ av separerande toa kallad ”Lassedasse” på bland annat Finnhamn. Efter denna genomgång bröts mötet för en välbehövlig lunch.

fbr1_2013

När samtliga var pigga efter en välsmakande lunch diskuterades bland annat den kommande muddringen av leden Södertälje-Västerås/Köping.

Muddermassor från muddringen på Galten kommer bland annat att tippas öster om Kvicksund men kan även komma att lagras i ett gammalt beredskapslager för olja utanför Köping. Orsaken till muddringarna och även en del sprängning är att det skall kunna komma in större fartyg till hamnarna.

Arbetet beräknas pågå mellan 2014 och 2017.

Nästa punkt berörde svårigheten att få BAS att fungera optimalt.

Bland annat Mariefreds Båtklubb har haft problem att få sitt eget antal medlemmar att stämma med det som MBF/SBU ansett vara medlemsantalet som klubben skall debiteras för. I år så kommer samtliga klubbar få besked på hur mycket de kommer att debiteras så eventuella misstämningar kan rättas till innan betalningen skett. Dessutom kommer MBF att kräva SBU på en fungerande instruktion hur BAS skall hanteras.

Kristina från MBF var närvarande på SBUs fördjupade utbildning i BAS så förhoppningsvis kommer hon hem med lösningar på problemen. Finns det intresse så kan det tänkas att det blir en träff med utbildning i BAS.

Johan Nieminen TMK undrade över definitionen på ungdom. Magnus Thele svarade att upp till 20 år är ungdom samt folkbokförda på samma adress räknas som familj.

Efter BAS diskuterade mötet framtiden för SBU/MBF. Många medlemmar vet inte riktigt vad MBF gör och/eller kan göra men ingen har en bra lösning hur dessa skall informeras.

Tidningen Båtliv är ett medel men för MBFs del försvann en kanal när KomInfo somnade in. En ersättning kan ju vara förbundets sida på FaceBook som fram till i dag fört en tynande tillvaro så den måste marknadsföras bättre.

LarsErik från Mariefred påpekade att FaceBook är ett snabbt och bra sätt att nå ut med information.

Farledskommitténs ordförande Sten Larsson berättade för alla vilka sjömärken som MBF har ansvaret för och givetvis betalar för. Det är fem märken runt Västerås inklusive Sundbyholm samt några vid inloppet till Mariefred. Dessutom fyren Ridö-Pilskär. Totalt kostar detta dryga 17 000 kronor årligen.

Fyren behöver målas om under 2014 till detta går det åt färg med mera samt ett antal målare en helg under våren. Eie Gillheim undrade hur det var med ansvaret om fyren är ur funktion? Sten Larsson: MBF har skyldigheten att åtgärda detta inom ”skälig tid”.

Ett tänkbart framtida uppdrag för Farledskommittén är att få upp tydlig märkning i Torshällaån om att inte skapa svall. Det är fem knop vilket de flesta håller, menade Uno Karlsson MBF, men många gör alltför stora svall. Detta är en olägenhet för de som ligger vid de fyra slipar som finns där så båtförarna bör uppmärksammas på svallen.

MBFs valberedare Yrjö Björkkvist redogjorde för vilka poster som skall besättas på kommande Båtdag och vädjade till de närvarande att hjälpa honom att hitta kandidater. Det behövs en förbundsordförande och en kassör samt en del till funktionärer.

Uno Karlsson rapporterade att det inte hörts något ännu inför 2014 från Svenska Sjö men nyheter och förändringar brukar komma på nyåret. Han nämnde med fördelarna med att värva över båtägare till Svenska Sjö. Klubben får 300 kronor för var nyteckning dessutom ersättning för annons i klubbtidning och banner på hemsidan.

Sedan diskuterades lite om fördelarna med att tillhöra SBU/MBF, den största vinsten för medlemmarna är tidningen Båtliv. Medlemsavgiften täcker kostnaden för ett lösnummer av Båtliv. Sedan är möjligheten till olika försäkringar och lån ett alternativ som ofta glöms bort.

Efter detta sammanfattade Magnus Thele dagen och önskade alla trevlig hemresa och tackade för intresset.

Länkar till sidor som kan vara av intresse:

Avfallshanteringsplan: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Sjofart/Fritidsbatar/Avfallshanteringsplan-och-uppgifter-till-avfallsplan/
Tömningsförbudet: http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/
Sidan båtmiljö: http://batmiljo.se/