Förbundsråd 2014

MBF:s Förbundsråd 2014

Minnesanteckningar från Mälarens Båtförbunds Förbundsråd lördagen 15 november 2014 på Vilsta Sporthotell Eskilstuna.

Alla bilder på denna sida är fotograferade av Yrjö Björkkvist.

Närvarande var cirka 20 delegater från hela sex ansluta klubbar.

Dagen började som vanligt med kaffe och lite trevligt småprat om det som ligger deltagarna närmast om hjärtat, nämligen båtar och Båtliv.

1920624_951454034869360_1001959566145979214_n

Efter att Förbundsordförande Yrjö Björkkvist hälsat samtliga välkomna och berättat lite om vad dagen bjuder visade och berättade Reino Lyman om det väldiga arbete Västanfors Båtklubb lagt ned på sin anläggning.
10174980_951453938202703_5575566328605951184_n

(Här kan du ladda mer Reinos presentation som PDF. Red.:s anm)

De har bland annat ett välbesökt sommarcafé och ordnar loppisar med mera.

Just nu väntar de på besked om de bidrag de sökt blir beviljade, vilket de tror. Intresserade bör höra av sig till Västanfors Båtklubb för råd och tips då de skaffat sig en ”viss” erfarenhet.

10154958_951453964869367_1393942674023748004_n

Efter Reinos genomgång anlände Inger Karlsson och Caroline Söderlund från Västerås Kommuns miljöenhet.

De gav oss deltagare en duvning i vad som förväntas av båtlivet när det gäller att skydda vår miljö.

Bland annat tryckte de på att alla klubbar med uppläggningsplats behöver ha en avfallsplan.

Ett bekymmer just nu är användandet av olämpliga bottenfärger i Mälaren.

Försäljningen/användandet har i Västeråsområdet ökat markant de senaste åren vilket är oroande. De bottenfärger som bör användas skall vara godkända av kemikalieinspektionen och ha rätt färgkod för Mälaren/östersjön. Det som avgör valet av bottefärg är var båten i huvudsak ligger förtöjd.

Ett annat bekymmer förutom bottenfärger är gamla tvåtaktsmotorer som oftast körs på normal, inte acrylatbensin. Dessa släpper ut 20-30 procent orenat bränsle direkt i vattnet.

Deras genomgång gav oss närvarande mycket att tänka på. Mer information finns på. Mycket av det som Inger och Caroline informerade oss om finns på Västerås Stads hemsida http://www.vasteras.se/omvasteras/miljoochhalsa/avfallochkemikalier/Sidor/Renarebatliv.aspx

För den som vill fördjupa sig i ämnet.

Efter en god och närande lunch givetvis bestående av något från vattnet vi färdas på kom valberedningens Eje Gillheim till tals.

1526474_951454081536022_4646429836386956517_n

Han kunde konstatera att 19,4 % av till MBF anslutna klubbar var närvarande. Det är oroväckande inför framtiden.:

  • Skall funktionärer tillsättas efter ett rullande schema?
  • Skall valda på lokala årsmöten per automatik hamna i MBFs styrelse?
  • En informationskampanj för att sprida kunskap om SBU/MBF?
  • Återuppliva MBF-Info, men vem/vilka kan göra den?

Idéerna var många och kloka och styrelsen tog till sig detta och kommer att jobba vidare på detta.

Till kommande Båtdag skall samtliga anslutna klubbar få en lista med vad som söks.

Reino från Västanfors berättade att Västanfors Båtklubb vill bli partner med SBU för att på detta sätt få mer reklam för Strömsholms Kanal.

Kanalen har fått en ny mycket driftig VD som kan betyda mycket för kanalens framtid. Västerås stad har anslagit en större summa pengar för driften av kanalen 2015.

BAS

Då ingen ansvarig från SBU anlänt tog Magnus Thele, MBFs ansvarige för BAS ordet och redogjorde för läget för BAS.

Många klubbar överger BAS till förmån för WISMA och andra administrationsprogram.

Rolf från Kungsör gillar BAS för Båtklubbshantering men dock inte för ekonomi. Användaren bör vara väl förtrogen med EXCEL för att fullt ut kunna utnyttja BAS.

Mötet uttryckte en önskan om en BAS utbildning i MBFs regi under januari-februari 2015. Styrelsen kommer att jobba vidare på detta likväl de frågor som uppkommit under dagen.

En sammanfattning från undertecknad: En som vanligt bra och givande dag, men……var hittar vi ungdomarna i Båtlivet?

Uno Karlsson

Webbredaktörens tillägg:

Förtjänstteckenkommitténs ordförande Eje Gillheim delade ut tre förtjänsttecken med följande motiveringar:

1503281_951454281536002_2324698060545872304_n

MBFs sektererare Uno Karlsson.

Uno valdes till sekreterare 2001 och han upprätthåller fortfarande denna post.

Uno har genom sitt idoga arbete sett till att det är ordning och reda beträffande protokoll, kallelser och övriga handlingar i MBF.

En sak att särskilt nämnas är hans utskick via e-post om nyheter som berör båtlivet. Dessa nyheter har varit mycket uppskattade.

Trots att det under vissa perioder varit svagt intresse från våra klubbar har han enträget jobbat vidare.

Uno har alltid varit en klippa i styrelsearbetet.

 

Farledskommitténs ordförande Sten Larsson.

Sten valdes till ordförande för Farledskommittén 2003 och han upprätthåller fortfarande denna post.

Sten har genom sina goda kontakter med Sjöfartsverket och klubbarnas funktionärer sett till att vi har kunnat upprätthålla de sjömärken

som framför allt behövs för fritidsbåtarna i vårt område.

Särskilt skall nämnas hans arbete med att överta driften av fyren vid Ridö-Pilskär som utan Farledskommitténs arbete hade lagts ner.

Fyren underhålls genom ideellt arbete.

 

MBFs förre kassör Antero Ellilä.

Antero valdes in i Valberedningen 1995 och från 2000 hade han posten som Valberedningens ordförande.

Antero valdes in i Valberedningen 1995 och från 2000 hade han posten som Valberedningens ordförande.

Arbetet i valberedningen har med åren blivit svårare då många anser att de inte har tid med ideellt arbete.

Trots detta lyckades de alltid få fram bra kandidater till posterna.

Antero valdes till kassör 2008 och han uppehöll denna post till 2014.

Han skötte arbetet som kassör med stor flit och noggrannhet under hela perioden.

Styrelsen fick detaljerade rapporter vi varje sammanträde och detta underlättade arbetet i MBF.